Algemene voorwaarden van de website

Deze voorwaarden betreffen je gebruik van onze site. Lees deze voorwaarden volledig door voordat je deze website gebruikt. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze website dan niet. Door de website te blijven gebruiken bevestig je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Websitetoegang
1.1 Je hoeft je niet bij ons te registreren om de meeste onderdelen van deze website te gebruiken. [Bepaalde gedeeltes, zoals het gedeelte van deze website met je studentenprofiel, zijn alleen toegankelijk zodra je je hebt ingeschreven.]

Gebruik van de website
1.2 Deze website mag worden gebruikt voor privédoeleinden in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

1.3 Materiaal van deze website mag worden gedownload en afgedrukt, op voorwaarde dat je de inhoud niet wijzigt of vermenigvuldigt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uptime van de site
1.4 Wij zullen binnen redelijkheid alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze website elke dag, de hele dag lang toegankelijk is. Van tijd tot tijd kunnen technische problemen ervoor zorgen dat de site niet beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer deze website wanneer dan ook niet toegankelijk is.

1.5 Waar mogelijk zullen we proberen om vooraf aan te geven dat er onderhoud plaats zal vinden waardoor de website mogelijk niet beschikbaar is. We zijn echter niet verplicht om een dergelijke kennisgeving uit te vaardigen.

Materiaal verstrekt door bezoekers
1.6 Elk materiaal dat een bezoeker naar deze website stuurt of op deze website plaatst zal worden beschouwd als openbaar en niet-vertrouwelijk. Wij hebben het recht om al het aan ons verstrekte materiaal te kopiëren, delen, distribueren of gebruiken voor door ons te bepalen doeleinden, met uitzondering van persoonsgegevens, waarvan het gebruik door ons privacybeleid wordt bepaald.

1.7 Wanneer je deze website gebruikt zal je geen materiaal van of naar deze website sturen of plaatsen:

(a) waarvoor je niet de benodigde toestemming hebt;

(b) dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk is, aanzet tot rassenhaat, inbreuk maakt op vertrouwelijkheid of privacy, dat anderen kan irriteren of hinderen, dat crimineel gedrag aanmoedigt of uitlokt, dat aanleiding vormt voor een civiele aansprakelijkheid, of dat anderszins inbreuk maakt op de wetten van het Verenigd Koninkrijk;

(c) dat van schadelijke aard is waaronder, maar niet beperkt tot, computervirussen, trojans, beschadigde data of andere mogelijk schadelijke software of data.

1.8 Wij zullen volledige samenwerking verlenen aan autoriteiten voor ordehandhaving of gerechtelijke bevelen die ons verplichten om de identiteit of andere gegevens van personen te verstrekken die materiaal op deze website plaatsen dat niet voldoet aan deze voorwaarden.


Links van en naar andere websites
1.9 Op verschillende plekken op deze website vind je links naar websites van derden. Het aanbieden van een link naar een dergelijke website betekent niet dat wij die website goedkeuren. Wanneer je een dergelijk website bezoekt, doe je dat op eigen risico.

1.10 Elke partij die een link naar deze website wil plaatsen mag dat doen mits aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

(a) er wordt niet geïmpliceerd dat wij de diensten of producten van een derde goedkeuren, tenzij dit schriftelijk met ons is overeengekomen;

(b) de relatie met deze website wordt niet verkeerd voorgesteld; en

(c) de website die wordt gebruikt om naar deze website door te linken bevat geen aanstootgevende of anderszins controversiële inhoud, of inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van een derde partij.

1.11 Door naar deze website te linken zonder inachtneming van clausule 5.2 hebben wij het recht om alle schade en derving te verhalen die deze website als gevolg van het linken ondervindt.


Siteveiligheid
Hoewel wij er binnen redelijkheid alles aan doen om virussen, wormen, trojans en andere kwaadwillende of schadelijke computercode buiten de website en de inhoud van de website te houden, kunnen wij dit niet garanderen. Wij bieden geen garantie (noch expliciet, noch impliciet), nemen geen verplichtingen aan en accepteren geen verantwoordelijkheid in verband met dergelijke kwesties. Het wordt ten strengste aanbevolen dat gebruikers alle passende voorzorgsmaatregelen nemen voordat ze de websites gebruiken of informatie of inhoud van de website downloaden.

Exclusion of liability
1.14 We do not accept liability for any loss or damage that you suffer as a result of using this Website.
1.15 Nothing in these Terms of Use shall exclude or limit liability for death or personal injury caused by negligence which cannot be excluded or under the law of the United Kingdom.


Prijzen en beschikbaarheid
While we make every effort to ensure that information on the websites are accurate, this cannot be guaranteed. Prices displayed in our on-line catalog and availability may change without prior notice.

Aankopen/boekingen
Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites juist is kunnen wij dit niet garanderen. Prijzen die in onze online catalogus worden getoond en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Gegevensbescherming en privacy
Ons privacybeleid geldt voor het gebruik van alle persoonsgegevens die wij verzamelen en kan via de volgende link worden bekeken: Privacybeleid.

Juridische vrijwaring
De informatie op deze website wordt in goed vertrouwen verstrekt. Binnen redelijkheid wordt al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie juist is en niet verouderd is. Dienovereenkomstig wordt deze informatie ‘voetstoots’ verstrekt, zonder welke vorm van garantie dan ook. EBS is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voorkomt, direct of indirect, uit het gebruik van informatie die op deze website te vinden is, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheden, ontbrekende informatie of fouten. Eenieder die vertrouwt op de informatie op deze website of die gebruikmaakt van de informatie die in deze website besloten ligt, doet dat geheel op eigen risico. EBS wijst bij deze elke vorm van aansprakelijkheid af en is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, zonder beperking, hetzij direct, indirect of vervolgschade waaronder inkomstenderving, winstderving, verlies van kansen of andere verliezen. De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Wetten en rechtsbevoegdheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Brits recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortkomen uit deze gebruiksvoorwaarden worden onderworpen aan het oordeel van het daartoe exclusief bevoegde Hof van Holland.